Yıl:33  Sayı: 340 HAZİRAN  2014 Mükellef 

  Ulusal Muhasebeciler  Birliğinden
Doç. Dr. Melih BAŞ

Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilen
Prof. luğu muğlak İhsan EKMELEDDİN uymadı değiştirin.


UMB olarak cumhurbaşkanı adayının
iktisada bakış açısı konusunda beklentilerimiz ve Ekmeleddin İhsanoğlu

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecindeki adayların iktisadî konulara yaklaşımı hakkında UMB olarak beklentilerimizi genel esaslar olarak kamuoyuyla paylaşma sorumluluğunun meslek uzmanlık alanımıza girdiğini düşünüyoruz.

Bu konuyla bu boyutta ilgilenmemizin nedeni cumhurbaşkanının 1982 Anayasası’nın 104. maddesiyle belirlenmiş yasama, yürütme ve yargı konularındaki görev ve yetkilerinin bir de iktisadî boyutu vardır.

Belki anımsayanlar vardır. James Carville’in, Bill Clinton’un G.H.W. Bush’a karşı 1992’deki başkanlık seçim kampanyası sırasında danışmanlığını yaparken kullandığı ve pek ünlenen bir deyiş vardı: It’s the economy stupid (O konu ekonomi, aptal!). Carville, kampanyayı üç temel ileti üzerine kurgulamıştı. Birincisi buydu.

Beklentilerimiz ne olmalı? Ana başlıklar olarak sayalım.

Ekonominin sonucu bağlamında

Halkın yaşam kalitesini salt iktisadî anlamda değil, hem sosyal hem de ekolojik olarak arttırma (sürdürülebilirlik) ölçütünün esas alınması.

Emperyalizmden bağımsız; hem sektörel hem de üretimin öznelerinin pastadan aldıkları paylar anlamında dengeli, kapitalist piyasaların isteklerine değil gerçek gereksinimlere odaklı bir hasıla idaresi.

Eğitimin ve ulusal güvenliğin mutlaka millî ekonomiyle desteklenen duruma getirilmiş olması.

Ekonominin süreçleri bağlamında

Sağlıklı yani enflasyon, işsizlik, ödemeler bilançosu açıkları (cari açık, dış ticaret açığı) gibi bozuklukları olmayan süreçsel akışların gerçekleşmesi.

Katma değer yaratan süreçler tasarlanması.

Süreçlerin ekonomik ama aynı zamanda etkin, etkili, eşitlikçi ilkeleriyle işle(til)mesi.

Süreçlerin ekonomik ama aynı zamanda etik, estetik ve ekolojik özellikler taşıyan biçimde tasarımı ve işletilmesi.

Ekonominin girdileri bağlamında

İşgücünün ‘insana yakışır iş’ ilkesiyle tedariki ve kullanımı.

Millî ve işbilimsel (ergonomik) nitelikteki ve uygulayımbilimsel (teknolojik) olarak da insan ve çevre dostu en uygun (optimum) teknolojik gelişmişlikteki makine ve donanım kullanılması.

Doğal kaynakların ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğini bozmayacak biçimde hammadde tedariki ve kullanımı.

Yerel kaynaklara dayalı, ama temiz enerji türü enerji tedariki ve kullanımı; kullanım sırasında da enerji verimliliği ilkesine mutlak uyulması.

Sonsöz Çatı adayı olarak diyelim, emperyalizme uygun islami bireyler yetiştiren El-Ezher Üniversitesi mezunu , İngiltere’de emperyalizme uygun islami bireyler yetiştiren Exeter Üniversitesi’nden doktoralı ve organik kimya doçenti iken hangi çalışmalarıyla profesör olduğu bilgisi biraz muğlak olarak birden bilim tarihi profesörü yapılan biri gösterilse (!?), uyar mı bu niteliklere sizce? Biz uymadığı kanaatindeyiz. Sesleniyoruz: Ekemeleddin İhsanoğlu’nu değiştirin!

UMB Yürütme Kurulu Üyesi

Doç.Dr.Melih Baş