BORSA İSTANBUL
 PAY PİYASALARINDA,
 İLK DEFA İŞLEM GÖRMEK ÜZERE, EN AZ %20 ORANINDA  HALKA PAY ARZ EDEN KURUMLARIN , KURUMLAR VERGİSİ ORANINI 2 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANMASI....
VE SÜRELERİ

 

I. GİRİŞ

17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 35 inci maddesiyle, 5220 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “İndirimli Kurumlar Vergisi” başlıklı 32/A maddesine eklenen (6) numaralı fıkra hükmü ile getirilen ve 17.11.2020 tarihinden sonra Borsa İstanbul Pay Piyasalarında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz eden kurumlarda, indirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalar bu makalemizin konusu olarak ele alınmıştır.

II. İNDİRİMLİ ORANDAN YARARLANAMAYACAK KURUMLAR

Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine bahsi 7256 sayılı yasanın 35 inci maddesiyle eklenen (6) numaralı fıkrada yer alan indirimli kurumlar vergisi uygulamasından aşağıda yazılı kurumların yararlanmaları söz konusu değildir.
a) Bankalar,
b) Finansal Kiralama Şirketleri,
c) Faktöring Şirketleri,
d) Finansman Şirketleri,
e) Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları,
f) Yetkili Döviz Müesseseleri,
g) Varlık Yönetim Şirketleri,
h) Sermaye Piyasası Kurumları,
i) Sigorta Şirketleri,
j) Reasürans Şirketleri,
k) Emeklilik Şirketleri.

III. İNDİRİMLİ ORANDAN YARARLANACAK KURUMLAR VE YARARLANMA KOŞULLARI

Yukarıda sayılan kurumların dışında kalan tüm kurumlar/şirketler, payları Borsa İstanbul Pay Piyasalarında ilk defa işlem görmek üzere toplam sermayesinin en az %20 oranında ve 17.11.2020 tarihinden sonra halka arz etmeleri koşulu ile indirimli kurumlar vergisi oranından yararlanabilecekler.
Görüldüğü üzere; (II) no.lu bölümde yazılı kurumlar dışındaki tüm kurumların/Şirketlerin indirimli kurumlar vergisi oranından yararlanmaları için;
a-Kanunu yürürlük tarihi olan 17.11.2020 tarihinden sonra;
b-İlk defa olarak,
c-Payları Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlem görmek üzere,
d-Toplam sermayelerinin en az %20’sini halka arz etmeleri,
e-%20 halka arz oranı, beş hesap dönemi içinde korunması
gerekmektedir.
Dolayısıyla bu kurumların 17.11.2020 tarihi öncesinde halka arz işlemi yapmışlarsa, halka arz oranı %20 ve üzerinde bile olsa, bu tarihten sonraki arz işlemi ikinci defa olacağından indirimli vergi orandan yararlanmaları söz konusu olmayacaktır.

IV. İNDİRİM ORANI VE YARARLANMA SÜRESİ

Yukarıda belirtilen koşullarda ilk defa ve 17.11.2020 tarihinden sonra toplam sermayesinin en az %20’ sini Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlem görmek üzere halka arz kurumlar/şirketler halka arz işlemini gerçekleştirdikleri hesap döneminden başlamamak üzere beş hesap dönemi içinde elde ettikleri kurum kazançlarına, kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacaktır.

Örneğin: 25.12. 2020 yılında %40 oranında ilk defa halka arz işlemini gerçekleştiren bir kurum, (indirimli kurumlar vergisi uygulaması 01.01.2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2021 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihi dikkate alınacağından), 2020 yılında elde ettiği kurum kazançlarına %22, 2021 yılında elde ettiği kurum kazanlarına %23, 2022 yılında elde ettiği kurum kazançlarına %21 ve yasal bir düzenleme yapılmaz ise; 2023, 2024 ve 2025 yıllarında elde ettiği kurum kazançları için de %18 vergi oranı uygulanacaktır.

V. GEÇİCİ VERGİLENDİRME DÖNEMLERİNDE DE İNDİRİMLİ ORAN UYGULANIR
İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanan kurumlar, halka arz işleminden itibaren 5 hesap dönemi içinde verecekler geçici vergi beyannamelerinde beyan ettikleri geçici vergi matrahlarına da, indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacaktır.

VI. YARARLANMA KOŞULLARININ DEĞİŞMESİNDE YAPILACAK UYGULAMA
Sermayesinin en az %20 sini halka ilk defa arz etmeleri nedeniyle indirimli kurumlar vergisi uygulamasında yararlanan kurumlar yararlanmanın başladığı hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi içinde;
1. Halka arz oranının %20’nin altına düşmesi,
2. Kurumun tasfiyeye girmesi,
3. Devir yolu ile infisah etmesi,
4. Tam bölüme yolu ile infisah etmesi
hallerinde, indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte mükellefinden alınacaktır.

VII. SONUÇ
Sermaye şirketlerinin halka açılmaları teşvik amaçlı bir düzenleme olup, ilk defa toplam sermayelerinin en az %20’sini Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlem görmek üzere halka arz eden kurumlar, arz işleminin yapıldığı hesap döneminden itibaren geçici vergi beyannameleri ile beyan edilen kurum kazançları da dahil olmak üzere 5 hesap döneminde elde edilen kurum kazançlarına, 2 puan indirilmiş kurumlar vergisi oranları uygulanacaktır.
Yararlanma koşullarının 5 hesap dönemi içinde (arz oranının %20’nin altına inmesi, kurumun tasfiyeye girmesi, devir veya tam bölünme yolu ile infisah etmesi) değişmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte mükellefinden tahsil edilecektir.