Yıl:35  Sayı: 361 ARALIK  2017 Mükellef 

 

İSTANBUL YMM ODASI DÖNEM SONU
 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISIN'DA
 

  Foto Soldan
MAZARS - DENGE Bağımsız Denetim ve YMM lik AŞ den YMM
Dr. Numan Emre ERGİN
Oturum Başkanı Oda Yönt. Kur Ü. YMM Halil KOÇAK İst. VDB. gurup Md. Halil SENCER,
ve YMM. M. Nedim AKKURT

Oturum Başkanı Hakkı KOCAK
'ÖNCE DEVLET'

İYMMO BAŞKANI Vehbi KARABIYIK
'EĞİTİMLERİMİZE GÖSTERDİĞİNİZ İLGİ -AİDİYET DUYGULARINIZ İÇİN
ALLAH RAZI OLSUN'

İYMMO dönem sonu bilgilendirme toplantısında  05/12 2017 tarihli RG. yayınlanan 7061 sayılı kanunla yapılan son düzenlemel
er  ele alındı.
Oturum Başkanı Oda Yönt. Kur Ü. YMM Halil KOÇAK önce devlet diyerek  İst. VDB. gurup Md. Halil SENCER,
Elektronik Tebligat ve  diğer hususlarda, özelgeler ile  yapılan değişiklikler hakkında bilgiler verdi  
 

21 Aralık 2017 Tarihinde İstanbul YMM Odası’nda  düzenlenen “Dönem sonu işlemleri” toplantısında sırası ile  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Grup Müdürü Halil SENCER, Yeminli Mali Müşavir, ’un sunumlarıyla ......Haberin devamı için tıklayınız

Toplantının tamamı Muhasebe Camiasının ilk TV si
Mükellef TV de aynı gün yayınlandı
Mükellef TV 1. bölümü izlemek için tıklayınız ...       
Soru Cevap Bölümü için tıklayınız....

21 Aralık 2017 Tarihinde İstanbul YMM Odası’nda  düzenlenen “Dönem sonu işlemleri” semineri İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Grup Müdürü Halil Sencer, Yeminli Mali Müşavir Numan Emre Ergin ve YMM Mahmut Nedim Akkurt’un sunumlarıyla gerçekleştirildi. Oturum Başkanı Oda Yönt. Kur Ü. YMM Halil KOÇAK önce devlet diyerek  İst. VDB. gurup Md. Halil SENCER 

İVDB Usul Grup Müdürü Halil Sencer aşağıdaki konulara değindi. 
 

Tebligat Kanunu  
 
101 madde: Bu kanuna göre bilinen adres; 

1-Mükellef tarafından işe başlama veya adres değişikliğinde bildirilen adres. 

2-Yoklama fişinde ilgilinin imzası bulunan yetkili memurlar tarafından tutanakla tespit edilen adres. 

3-Mernis adresi. 


Gelir İdaresi öncelikle ilk iki adrese bildirim yapar. İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu  adreste bulunmaması üzerine tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilciliklerinden herhangi birisinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.  İşyeri adresi olmayanlara doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan adrese tebliğ yapılır. 

102. Madde :  Mükellef yerinde bulunamazsa (o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) posta memuru kapıya pusula yapıştırır. Tebliğ çıkaran merci tayin edilen tayin olunacak uygun bir süre sonunda yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilmezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren pusula kapıya yapıştırılır. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içersinde muhatabı tarafından alınması halinde on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır.   

-   Defter Beyan Sistemi; 
Serbest Meslek Defterlerinin 01.01.2018, Basit Usul Defterlerinin 01.07.2018 Tarihi itibariyle e- deftere geçme zorunluluğu getirilmiştir.  Avukatlar, Noterler ve Yeminli Mali Müşavirler kendi defterlerini elektronik ortamda tutabilecekler.  Serbest meslek mensupları  31 Ocak 2018 tarihine kadar, basit usul mükellefleri ise 30 Haziran 2018 tarihine kadar başvuracaklar. Şu an zorunlu olmamakla beraber Çiftçi İşletme defteri, ambar defteri, damga vergisi defteri de elektronik ortamda tutulabilecek. Defter ibrazında Gelir İdaresi sorumluluğu üzerine alıyor. Defter ibrazında mükellef Gelir İdaresine başvuracak. 

Mükellef 487 no.lu tebliğde belirtilen e-İrsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-tahsilat makbuzu şu an zorunlu olmamakla beraber isteğe bağlı olarak kullanabilecekler. 
Yoklamada yenilikler yapıldı. Yeni kurulan şirketlerin Ticaret Siciline kaydı ile uygulama  Gelir İdaresinin sistemine  düşecek. Aynı anda mükellefle ilgili açılışlar yapılacak. Yedi Gün içinde  sms ve e posta yolu ile yoklama günü bildirilecek ve yoklamaya gelinecek .  Yeni yoklama uygulaması; gerçek kişi açılış, tüzel kişi açılış ve adres değişikliği nakil bildirimleri ile ilave işyeri şube açılışlarında da gerçekleştirilecektir.  
6736 Sayılı Kanun’da yer alan KDV yönünden hesaplanan KDV’si bulunmayan mükelleflerin Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden matrah artırımda bulunmadıysa matrah artırımı yapılmamış sayılır. Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden matrah artırımı yapılıp KDV matrah artırımı yapılmadıysa aradaki fark hesaplanıp talep edilecek.  

Özelgeler:  

Özelgelerle yapılan düzenlemeler hakkında da bilgiler veren SENCER ; İnternet üzerinden tamamı faturalı toptan veya perakende satış yapılması ve tahsilatın tamamının banka kanalıyla yapılması durumunda ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılmayacağı hususu. Gelir İdaresinin cevabı ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti yoktur yönünde olmuştur.  
549 özel fon hesabına yenileme fonundaki tutarın 3 yıl süreyle süreyle sınırlı olmaksızın yeni inşa edilen bir atik için ayrılacak amortismana mahsup edilip edilmeyeceği hususu.  Yatışlardan elde edilen karın yenileme fonunun başlangıcı olarak, satışın gerçekleştiği yılın dikkate alınması gerektiği, bu tarih itibariyle tesis edilen yenileme fonunun kullanılmamış olması halinde, en geç 3.yılın son günü itibariyle kurumlar vergisi matrahına ilave edilmesi gerekir. Yeni inşa edilen atiğin inşasında kullanılan kar 3 yıllık süre ile sınırlı olmaksızın ayrılacak amortismana mahsup edilecektir.  

Değersiz alacak olarak kabul edilmede dikkat edilecek hususlar.Borçlunun herhangi bir mal varlığı bırakmadan ölümü veya Medeni Kanun’un 31 veya izleyen maddelerine göre Mahkemelerce borçlu hakkında verilen gaiplik kararının ve mirasçılarının da mirası reddettiklerine dair Sulh Hukuk Mahkemelerince verilmiş bulunan miras red kararı, borçlu aleyhine alacaklı tarafından borçlunun kazandığına dair mahkeme kararı, mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine ilişkin olarak düzenlenmiş belgeler, alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması, borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve herhangi bir malvarlığının bulunmadığına dair belgeler ve resmi evrak, borçlunun adresinin saptanamaması  nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığının ve yasal süreci içinde de yenileme talebinde bulunmadığını gösteren icra memurluğu yazısı, gerek doğuşu gerek vazgeçilmesi bakımından belli ve inandırıcı sebepleri olmak şartıyla alacaktan vazgeçildiğini gösteren anlaşmalar, alacaklının tek taraflı irade beyanı ile alınmasından vazgeçilen alacakların değersiz alacak olarak zarar kaydı mümkün değildir. Ticaret Mahkemesi’nce borçlu hakkında verilmiş ve Mahkeme tarafından tasfiyeye tabi tutulmuş kurumlar,  ilgili masa tarafından iflas kararına ilişkin belgeler gibi hususlar değersiz alacaklar kapsamında değerlendirilebilir.  
Avanslar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir mi?  İdarenin önceki görüşü ayrılamaz şeklinde idi.Görüş değişikliği var,ayrılabilir.  


Türkiye’den dar mükellef statüsünde faaliyet gösteren şirket merkezinin yurtdışında olduğu konsorsiyum geliri olarak inşaat işlerinden başka da bir ticari faaliyeti olmadığı ihale konusu inşaat işleri kapsamında yapılan harcama ve giderlerinin karşılanması için şirket merkezinden döviz olarak mali kaynak geldiği hak edişlerin tahsil edilmesine müteakip ise söz konusu tutarlar geri ödendiği belirtiliyor. Söz konusu döviz olarak gelen mali kaynağa değerleme yapılır mı, değerlemeden oluşan kur farklarının gelir veya gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda görüş beyan edilmiştir. Değerlemeye tabi tutulması ve oluşan kur farklarının gelir veya gider olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi girmemektedir. 
Türkiye’de mükellef olan bir kurumun yurt dışında tesis edilmiş bir şubesinin bulunduğu satış sonrası destek hizmetlerinin şube üzerinden verilmesinin hedeflendiği ve şirketin bahse konu yurt dışı şube ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen ilgili şubeye döviz cinsinden para gönderildiği belirtilmiş.Şirket tarafından döviz olarak gönderilen ve ticari mahiyeti bulunmayan paraların VUK’nun değerleme hükümleri karşısındaki durumu ve ticari olmayan bu alacak açısından faiz hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda görüş talep edilmiş. Yurt dışı şubeye gönderilen paralar şirket nezdinde ticari alacak olup değerlemeye tabi tutulması oluşan kur farklarının gelir ve gider hesaplarını ilgilendirmesi gerekmektedir. İlgili şubenin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla döviz cinsinden para gönderilmesi işleminde uygulanması gereken faiz oranı ile sözleşme şart ve koşullarının emsallere uygun olması gerekmektedir.Yani adat hesabı yapılması gerekir.  
 
Şirketin aktifinde kayıtlı yıl içinde Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören bir menkul kıymet, yıl sonunda işlem görmezse nasıl değerlenecek?  Menkul kıymetin alış bedelinden vadesi gelinceye kadar iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreyi isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle değerlenmesi gerekmektedir.  
Adi ortaklığın defter tasdikinde Noter’in Ticaret Sicili kaydı aramaması gerekmektedir.  
 

YMM.  Dr.Numan Emre Ergin Değerleme açısından Vergi Mevzuatı ile  UFRS  (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) açısından karşılaştırma konusuna değindi. Konuşmasına şöyle devam etti .Ertelenmiş vergi. Finansal Raporlama Standartları ile Vergi Mevzuatı açısından köprüyü kuran bir şey.  Bunun için de ayrı bir standart var . TMS 12 Gelir Vergileri Standardı. Yani kurum kazancı üzerinden hesaplanan verginin vergi mevzuatı ile finansal raporlama standartları açısından farklılaşması durumunda mali tablolara baktığımızda ertelenmiş vergi kelimesini gördüğümüz an o arada bir köprü kuruyorum. Ertelenmiş vergi nedir? Kurum kazancı üzerinden ödenen vergi bir gider midir yoksa kar üzerinden Devlet’in aldığı bir pay mıdır? Cevap ikisi de. Genellikle Vergi Kanunları bunu devletin aldığı pay olarak görürken, raporlama standartları bunu gider olarak kabul ediyor.Dönemsellik ilkesiyle alakalı bir şey. Döneme ait vergi bir giderdir. Dolayısıyla vergi mevzuatı açısından belli teşvikler veya vergi ertelemeleri olabilir gelecek yılda ödeyeceğin vergi veya peşin ödediğin vergi ilgili yılın dönem giderleri içinde o yılın gelir veya gideri değilse dönemler arası farklılaşma ve kaymalar oluyor. Bu aradaki köprüyü kuran  bilanço kalemi veya gelir tablosu  kalemi ertelenmiş vergidir. Vergi hesaplama mantığı olarak hem FRS hem de vergi mevzuatları yöntem olarak aynı, fakat ikisinin temel aldığı kalemlerin her birinde çıkan sonuçlar farklı olduğu için de ulaşılan sonuç farklı oluyor. Gelir Mevzuatının kabul ettiği gelir ile FRS’nin kabul ettiği gelir birbirinden farklı oluyor. Giderler için de keza aynı şekilde. Dolayısıyla dönem sonunda ticari kar ile mali kar birbirinden oldukça farklılar. Hali hazırda bilanço kalemlerinin karşılaştırılması yöntemiyle ertelenmiş vergi hesaplaması yapılıyor. Bizim yaptığımız mali tabloların dönüştürülmesi oluyor.  Ertelenmiş vergi nelerden kaynaklanıyor? Birincisi geçici farklar, ikincisi mali zararlar, üçüncüsü gelecek yıllarda kullanılacak vergi avantajları dedi. 
 
YMM Nedim Akkurt ise dönem sonu işlemlerini ilgilendiren karşılık giderleri ve kanunen kabul edilmeyen giderler üzerinde durarak  çözümlü örnek sundu. Tek düzen hesap planında  90 ve 91 hesapların kanunen kabul edilmeyen giderler  olduğunu belirtti. 
 
İYMM Odası Başkanı Vehbi Karabıyık’ın konuşmasından sonra oturuma ara verildi.  Aradan sonra soru cevap kısmına geçildi. 
 
Halil Sencer kendisine sorulan soruları cevapladı. 

BA BS çapraz kontroller aylık bazda mı yapılıyor yıllık bazda mı bununla ilgili Bakanlık çalışması var mı sorusuna  İzaha Davet konusu var. 2018 de muhtemelen bunun çalışmalarına başlayacağız. Tebliğin içersindeki maddelerden bir tanesi buydu dedi. 

E –serbest meslek defterinde berat alınıp alınmayacağı sorusuna kaydetmek yeterli başka bir şey yapamaya gerek yok diye cevapladı. 
 
Katılımcılara plaket verildikten sonra seminer tamamlandı  
 

Sonrasında ikinci oturuma geçilmeden önce  İYMM Odası  Başkanı Vehbi Karabıyık aşağıdaki konuşmayı yaptı;


Vehbi KARABYIK
İYMMO Başkanı


“Değerli konuşmacılar çok teşekkür ederiz çok yararlı bilgiler aldık.Çay kahveden önce beni dinlemek kolay değil. Söz almamın nedeni şu. Bir kaç bir şey paylaşacağım sizle. Ve sene sonu, karşılıklı temennilerimizi dileklerimizi birbirimizle paylaşalım istedim.Ve çok da kısa olarak bitireceğim. Birinci konu birbirine bağlı. Gayrimenkul ve nispi aidat konusu. Biraz paramız birikti. Hepinizden Allah razı olsun.

Bu Mahkeme karmaşasına rağmen  Yeminli Mali Müşavirlerin gayet  ezici bir çoğunluğu odaya katkılarını sürdürmektedir hiç sorgu sual etmeden. Biz de bunları biriktirdik. Piyasaya çıkınca ufak ta bize göre çok önemli bir para oldu. Bir gayrimenkul peşindeyiz. Pek öyle kolay da olmuyor. Biliyorsunuz arsa mı, bina mı, ondan sonra karşıda mı burada mı, küçük mü büyük mü. Uğraşıyoruz ama bu hedefimizdir bizim. Yani bunu 2018 yılı içinde bitirmeyi planlıyoruz.Mutlaka bir gayrimenkulümüz olacak. Bu uzun vadeli onu sizinle paylaşırız. Bu nasıl oldu, nispi aidatlar sayesinde. Nispi aidatları sağ olsun Yeminli Mali Müşavirler ödediler. Biz de artık böyle veresiye satan, peşin satan reklamı gibi olduk biraz böyle dikeldik. 

Nisbi Aidat , Konu tartışmalı. Biri dava açtı.İşte yargı karar verdi.Bir tane nispi aidat yönetmeliğini durdurdu, iptal etti. Ama bize hukukçular dediler ki siz de almaya devam edin. Bütün Türkiye alıyor.Nasıl alacağız. Hukuk iptal etmiş. Yok öbür taraf iptal edilmemiş. Hukuk ta böyle bişey. Biz de buna dayanarak hukukçulardan görüşler aldık defalarca defalarca defalarca analiz ettik. Baktık hakikaten hukuk böyle.  Biz şu anda nisbi aidat almakla  doğruyu yapıyoruz. Bütün Türkiye de böyle yapıyor. Sizler de zaten hiç sorgu sual etmeden ödüyorsunuz. Eğer bir gün bizim buna dayanak olan hukuki belgede de bir tartışma olursa, Yargısal bir engelleme olursa o zaman arkadaşlar hep beraber oturacağız bir çözüm bulacağız. Siz zaten bu parayı buraya verdiğinize göre onun adını koyacaksınız.

KARABIYIK  Bizim ana hedeflerimiz var. Temcit pilavı gibi oldu. Tekrarlamayayım. Bu konuda Bakanlık ile iyi ilişkiler içindeyiz. Standartlarımız konusunda mutabakat yaptık. Bunu birlikte yayınlamaya karar verdik. Kolay değil. Komisyonumuz başladı.Sayın Hamdi Gezmiş’in başkanlığı’nda çok ta güzel gidiyor. Çok detaylı kapsamlı eğitimlerimiz devam ediyor. .Bu sefer de fazla büyüdü iş. Ama eminim bunun omurgasını çizdiler ilerliyorlar. Sonunda İYMM Odasının önderliğinde  Bakanlığa bir sunumda bulunacağız ve diyeceğiz ki standartlarımız bunlardır. Siz ne diyorsunuz? Ve onların bunu yayımlamasını birlikte yayımlamış olacağız böylelikle düşünüyoruz. Genel kuruldan çıkmasını düşünüyoruz. Umarım yaparız. Hepimiz için de rahatlatıcı olur.

Efendim başka konular da var. Bir sürü söyleyeceğimiz.  Mesela bu Bilirkişi işimiz iyi gitti. Allah ta yardım etti. Kurs açtık. Bir çok kişi de müracaat etti. İyi bir itibarımız oldu. Türkiye’de ilk alan birkaç yerden de biriydik. Son anda bir arkadaşımız vesile oldu.Emre beyin katkısı oldu. İyi de ilerliyor. Bu şimdi bizim ağzımızı tatlandırdı.Bu iş iyiymiş diye başka alanlara el atacağız. Eğitim yapacağız.Güzel de gelir geliyor.

Yönt. Kur. üyemiz Syn.Hamdi GEZMİŞ başkanlığında Eğitim Komisyonu kurmuştuk.  Eğitim konusunu önemsiyoruz.. Çok ta yapabileceğimiz işler var. İktisadi işletmemiz için çok ta bize yakışan, odamıza yakışan bilimsel, eğitim sosyal bir faaliyet. O nedenle de bize de katkısı olur. Yeminli olmak ta şart değil. Başkaları da katılıyorlar. Dolayısıyla bizim için ikinci bir uğraş oldu.

Efendim  2018 yılının bu yıldan çok daha iyi olmasını diliyorum. İnşallah çok daha iyi olur. Daha hayırlı olur.Hepimiz için, mesleğimiz için, ülke için. 2017 yılını kapatıyoruz. Belki Yeminli Mali Müşavirlik açısından süper bir yıl oldu, olmadı. olamadı elbette.ama yarın akşam bir konserimiz var. Sayın Sinan Arslan’ın çok emeği var. Bütün korodaki arkadaşlarımızın Türk Halk Müziği korosunun çok emeği var.  Bizim bu kadar Verginin, tozun, toprağın, elektronik beyannamelerin içinde hiç olmazsa yüzümüzü güldürüyorlar. Böyle bize bir değişik esinti yaşatıyorlar. Eğer  imkanlarınız varsa Bakırköy de yarın akşam kolay değil belki biraz trafik var ama napalım orayı bulabildik.Büyük bir katılım olacağı belli oluyor.  Orada güle oynaya 2017’yi kapatalım. Türk Halk Müziği Koro’muzun sayesinde. Bir kere daha onlara buradan da teşekkür ediyorum.

Bu bize bir ilham verdi. Şimdi bir de Türk Sanat Müziği Korosu çalışmaları başlattık.Sayın Cumali Kaya organize ediyor.  Haberler gönderdik ama buradan bir kere daha ilan edeyim. Ne kadar çok katılım olursa o kadar iyidir. Bizim için ikinci bir vesile olur. Bizi bir araya getirecek.Hep vergiden paradan bahsetmektense biraz da öyle çalar söyleriz. Sanki dünya çok güzelmiş gibi ama buna ihtiyacımız var. Sevgili Yeminli Mali Müşavirler sizin özellikle var. Söz verdiğin için çok teşekkür ediyorum hepinize hayırlı seneler, saygılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Haberi hazırlayan SMMM Menşure ŞEKER